Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
22/22
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20262
การปลูกไม้ประดับ
22/21
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
22/21
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.2/6
4
ง20274
ขนมไทย 1
22/22
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20282
ดอกไม้กระดาษย่น
22/22
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20278
งานใบตอง 1
22/13
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
22/18
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
22/24
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
9
ง20296
งานเย็บด้วยมือ
22/19
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.2/8
10
ศ20231
การแสดงพื้นเมือง
22/21
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์
11
ศ20217
ขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น
22/22
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
ท22201
การเขียน 1
22/23
นางกุลปราณีต คงเกิด ห้อง ม.2/2
13
ค20203
คณิตศาสตร์
22/23
นายบัณฑิต พวงดอกไม้ ห้อง ม.2/3
14
อ20203
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 3
22/22
นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ห้อง ม.2/4
15
อ20203
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 3
22/13
นางสาวชาริณา ศรีเหรา ห้อง ม.2/5
16
ง20294
งานสำนักงาน
22/20
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.2/7
17
ง20201
ภาพพิมพ์
22/22
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา2
ลงทะเบียนแล้ว : 348 คน