Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ท22202
การเขียน 2
22
22
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้อง ม.2/2
2
ค20204
คณิตศาสตร์
22
22
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้อง ม.2/3
3
อ20204
ภาษาอังกฤษฟังพูด 4
23
23
Ms.Lissete Ventura ห้อง ม.2/4
4
อ20204
ภาษาอังกฤษฟังพูด 4
22
22
Ms.Amber Victoria Williamson ห้องภาษาอังกฤษ
5
ง20260
การใช้ห้องสมุด
23
23
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้อง ม.2/6
6
ง20262
การปลูกไม้ประดับ
23
23
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
7
ง20269
การผลิตพันธุ์ไม้
27
26
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.2/7
8
ง20275
ขนมไทย 2
22
22
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
9
ง20278
งานใบตอง 1
22
22
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
10
ง20282
ดอกไม้กระดาษย่น
22
6
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
11
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
22
22
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
12
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
22
16
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
13
ง20294
งานสำนักงาน
26
26
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.2/8
14
ง20296
งานเย็บ ปักด้วยมือ
22
11
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.2/9
15
ศ20201
ภาพพิมพ์
22
22
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
16
ศ20218
ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด
22
22
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องสมุด
ลงทะเบียนแล้ว : 330 คน