Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
26/0
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20261
การปลูกไม้ตัดดอก
26/0
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
26/0
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้องเรียน ม.1/6
4
ง20275
ขนมไทย 2
26/0
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
26/0
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20285
การตัดกางเกงอย่างง่าย
26/0
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
26/0
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารกิจจา 1
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
26/0
นายพโยธร ผลพูน อาคารหัตถา 2
9
ง20294
งานสำนักงาน
26/0
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน ม.1/7
10
ง20295
งานประดิษฐ์
26/0
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.1/8
11
ศ20216
อังกะลุง
26/0
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
ท21202
การอ่าน 2
26/0
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องเรียน ม.1/2
13
ค20202
คณิตศาสตร์
26/0
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้องเรียน ม.1/3
14
อ20202
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 2
26/0
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา ห้องเรียน ม.1/4
ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน