Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
22/22
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20261
การปลูกไม้ตัดดอก
22/22
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
22/23
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.1/6
4
ง20274
ขนมไทย 1
22/20
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
22/20
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20284
งานผ้าพฤกษาสดใส
22/18
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
22/20
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
22/21
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
9
ง20294
งานสำนักงาน
22/23
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.1/7
10
ง20295
งานประดิษฐ์
22/20
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.1/8
11
ศ20207
การเขียนภาพ
22/22
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
12
ศ20221
เครื่องลมไม้
22/23
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
13
ศ20229
รำวงมาตรฐาน
22/20
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฏศิลป์
14
ท21201
การอ่าน 1
22/22
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.1/2
15
ค20201
คณิตศาสตร์
22/21
นางสาวจิรวดี แก้วมี ห้อง ม.1/3
16
อ20201
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 1
22/21
นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา ห้อง ม.1/4
17
อ20201
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 2
22/20
นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ห้อง ม.1/5
ลงทะเบียนแล้ว : 358 คน