Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ
สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ท21202
การอ่าน 2
23
23
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้อง ม.1/1
2
ค20202
คณิตศาสตร์
22
22
นายเฉลิมชัย พันแนบ ห้อง ม.1/3
3
อ20202
ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
22
16
ครูต่างชาติ A ห้องภาษาอังกฤษ
4
อ20202
ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
22
17
Ms.Amber Victoria Williamson ห้อง ม.1/5
5
ง20260
การใช้ห้องสมุด
23
23
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้อง ม.1/6
6
ง20261
การปลูกไม้ตัดดอก
22
21
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
7
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
22
22
นายชูชาติ แสงภูพาท ห้อง ม.1/7
8
ง20275
ขนมไทย 2
22
22
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
9
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
23
17
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
10
ง20285
การตัดกางเกงแบบง่าย
22
22
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
11
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
23
22
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
12
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
22
22
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
13
ง20294
งานสำนักงาน
22
22
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้อง ม.1/8
14
ง20295
งานประดิษฐ์
23
23
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.1/9
15
ศ20208
จิตรกรรม
23
23
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 338 คน